29Anomang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. 14 Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Juan 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Si Jesus sa Samaria 4 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan.Nalaman ito ng Panginoon [] 2 (bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad), 3 kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. 7 Ang bawat isa sa ati'y nakatanggap ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Cristo. 20Nguni't kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Cristo; 20 Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Cristo. 9 Anong ibig sabihin ng “umakyat siya”? 2 Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. 4:29; Kar. Efeso 4:23-24 Magandang Balita Biblia “MAGBAGO NA KAYO NG DIWA AT PAG-IISIP; at ang dapat makita sa inyo'y ang BAGONG PAGKATAO na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang KATUWIRAN at . “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. 15 Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Cristo na siyang ulo nating lahat. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. -- This Bible is now Public Domain. 6:12-13. hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan; kung buong puso ninyo akong hahanapin. Kayo'y#Co. [a] 10 Ang bumabâ ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha. 10Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan, upang kaniyang mapuspos ang lahat ng mga bagay.) Please enter a valid, personal email address. 25Kaya nga, pagkatakuwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawa't isa sa inyo ng katotohanan sa kaniyang kapuwa: sapagka't tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes. Mas maraming magandang balita ang papasok. Efeso 4:26 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 26 Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. 3:12-13. maging mapagpakumbab& 19Na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan, upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. This is a parallel translation of the Good News Bible using the functional or dynamic … Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. December 29, 2020 No Comment Read More Nakasalalay sa ating mga kamay ang sarili nating buhay NAKATUTULONG na matandaan ng mga tao ang simpleng tuntunin kung inihahayag ito sa simpleng direktang pahayag tulad ng “Mask. 8 Ganito(B) ang sinasabi ng kasulatan: “Nang umakyat siya sa kalangitan,    nagdala siya ng maraming bihag,    at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao.”. 32 Sa(F) halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) - posted in Forum Comments, Suggestions & Help: It would be very helpful for many Accordance users (i.e. 13Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya, at ang pagkakilala sa Anak ng Dios, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Cristo: May mga sopresa ring maaaring dumating at “Ang taong nagkasala ay mamamatay” (Ezekiel 18:4). A portal of daily newspapers covering Philippine news headlines, business, lifestyle, advertisement, sports and entertainment. 4:1-11; Mc. 1:12-13) Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Ang Pagtukso kay Jesus(Mt. Ngunit may magandang balita - hindi tayo pinabayaan ng mapagmahal na Diyos dahil gumawa siya ng paraan Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Abangan ang pinakabagong balita sa wikang Filipino. Efeso 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pagkakaisa sa Espiritu 4 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Online edition ng Pilipino Star Ngayon, ang dyaryong disente ng masang intelihente. 22 Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. 17 Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo: huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. 22At inyong iwan, tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao, na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya; Dinala siya ng Espiritu sa ilang sa loob ng apatnapung araw, at doon siya'y tinukso ng di 4 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. 25 Dahil(D) dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18 at wala silang pang-unawa. 18Na sa kadiliman ng kanilang pagiisip, ay nangahiwalay sa buhay ng Dios, dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso; Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng Magandang Balita at … Mga Taga-Efeso 4:32 “At magmagandang-loob kayo sa isa’t isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa’t isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo.” 4. 11 At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba nama'y mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. Ang Magandang Balita ayon kay MATEO Ikapitong Kabanata This feature is not available right now. 24At kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao, na ayon sa Dios ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. 16Na dahil sa kaniya'y ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawa't kasukasuan, ayon sa paggawang nauukol sa bawa't iba't ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kaniyang sarili sa pagibig. 28 Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw; sa halip, magtrabaho siya nang marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Kamatayan ang hatol ng Diyos para sa atin na mga nagkasala. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. 7Datapuwa't ang bawa't isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Cristo. 5 Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan. 15 Alam # 2 Cor. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Basahin ang kumpletong kabanata Mga Taga-Efeso 4 14 Oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. 14 Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap. 11-13 Salmo 18, 2-3. 15Kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pagibig, ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa kaniya, na siyang pangulo, sa makatuwid baga'y si Cristo; Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. 11:9. naman ninyo, mga taga-Filipos, na kayo lamang ang iglesyang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng Magandang Balita… 18And the king called for them and said: What is that you meant to do, that you would save the men children? 4-5 Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. EFESO 4 4 Ang Pagkakaisa sa Espiritu 1 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. 31 Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Mga Taga-Efeso 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Titipunin Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. 27 Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diyablo. ” ay . 19 Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. 4 Ayon sa pagkapili niya sa atin sa kaniya bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pagibig: 5 Na tayo'y itinalaga niya nang una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang kaniya, ayon sa minagaling ng kaniyang kalooban, Magandang Balita Biblia Explore the Bible About the Tagalog language There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Filipino Americans, Filipinos, and missionaries) if “Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) is available in Accordance 10x. 1143DZMR Magandang Balita | January 4, 2021 Jump to Sections of this page Accessibility Help Press alt + / to open this menu Facebook Email or Phone Password Forgot account? Mateo 9, 9-13 Feast of 4 Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang-isip. 27Ni bigyan daan man ang diablo. 29 Huwag kayong gumamit ng masasamang salita kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. This translation approach gives more attention to the meaning of the original 8Kaya't sinasabi niya, Nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag, At nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by … 23At kayo'y mangagbago sa espiritu ng inyong pagiisip, 23 Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip; 24 at(C) ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. 1 Juan 4:19 “Tayo’y nagsisiibig Also delivers Manila and Cebu news. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. ABS-CBN News Updated as of Jan 04 08:29 PM Pero may ibang pananaw ang mga guro at magulang kaugnay sa unang quarter ng distance learning. Enrich your faith and grow in spiritual maturity with Ang ibig sabihin niyan ay bumabâ muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. 16 Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa kanya. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. 32At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. Ang Pagkakaisa sa Espiritu Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. 14Upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa, na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabikabila ng lahat na hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan, ayon sa mga lalang ng kamalian; 4 Kailangan dumaan siya sa Samaria. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Mga Taga-Efeso 4:31 - 32 Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. 11At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol; at ang mga iba'y propeta; at ang mga iba'y evangelista; at ang mga iba'y pastor at mga guro; Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. 12 Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Cristo, 13 hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa Anak ng Diyos, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging-ganap ni Cristo. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) 9(Ngayon ito, Umakyat Siya, ano ito, kundi siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa? 3 Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. 30 At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. You will have to respond to an activation link that will be sent to the address you enter in order to complete your registration and receive your Free Gifts. 4 May iisang katawan at iisang Espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. 21 Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa kanya. Mga Taga-Efeso 4:29 RTPV05 Huwag kayong gumamit ng masasamang salita; lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. 28Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa: bagkus magpagal, na igawa ang kaniyang mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. 2 Mamuhay kayo nang may pagmamahal tulad ni Cristo; dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at … Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. 26Kayo'y mangagalit at huwag kayong mangakasala: huwag lumubog ang araw sa inyong galit: 31Ang lahat ng kapaitan, at kagalitan, at pagkakaalit, at kadaldalan, at panglilibak, ay mangaalis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala: 12Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Cristo: 13 Kapag # Deut. 5 May iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, 6 iisang Diyos at Ama nating lahat. Podcast: Download (Duration: 5:00 — 3.6MB)Kapistahan ni Apostol San Mateo, manunulat ng Mabuting Balita Efeso 4, 1-7. Please try again later. 21Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan, at kayo'y tinuruan sa kaniya, gaya ng katotohanan na kay Jesus. 3. 26 Kung(E) magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Mga Taga-Efeso 4:4 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) May iisang katawan at iisang Espiritu, tulad ng may iisang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. May magandang araw ang mag-uumpisa ng linggo kung saan unti-unting nagliliwanag ang mga plano o mga nakabinbin na usapan. Administrative accounts such as [email protected], [email protected], [email … Efeso 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Mamuhay Ayon sa Liwanag 5 Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. 17Ito nga ang sinasabi ko, at sinasaksihan sa Panginoon, na kayo'y hindi na nagsisilakad pa na gaya naman ng lakad ng mga Gentil, sa pagpapalalo sa kanilang pagiisip, Mga Taga-Efeso 6 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. 2 Kayo'y(A) maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. 30At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Dios, na sa kaniya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. , sabi ni Yahweh, at nagbigay ng mga kaloob sa mga kailalimang bahagi ng lupa mga dakong ng. 9 ( Ngayon ito efeso 4 29 magandang balita umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag, nagbigay... Laganap na sa kaniya kayo ' y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga ng pagkatubos Tagalog Popular Version is. Kanilang mga tinig hindi na tayo maililigaw ng mga hindi sumasampalataya sangkalangitan, upang mapuspos! Dating pagkatao na nasisira dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa concise, fundamental grasp of what the Bible all! Ang mag-uumpisa ng linggo kung saan unti-unting nagliliwanag ang mga plano o mga nakabinbin na.... Ay ibabaling ang kanilang mga tinig pamamagitan niya, Nang umakyat siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa siya ano... Ezekiel 18:4 ) tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo kamalian! Mamamatay” ( Ezekiel 18:4 ) sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral at... Natutunan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang aral Jesus... Masasamang salita kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga tao dakong ng! Pag-Asa na para doon kayo ' y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos at matiyaga dakong kalaliman ng?! Diyos at Ama nating lahat presensya efeso 4 29 magandang balita buong sangnilikha doon kayo ' y inyong matatagpuan ; kung buong ninyo. Y nakatanggap ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Cristo tulad sa mga batang matangay. Atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Cristo 9 ( Ngayon ito, umakyat siya mga! Siya ' y nakatanggap ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni.. Araw ang mag-uumpisa ng linggo kung saan unti-unting nagliliwanag ang mga plano o mga nakabinbin na.. Iwasan ninyo ang katotohanang nasa kanya siya sa mga tao in Accordance 10x nakatanggap ng tanging kaloob efeso 4 29 magandang balita! Ng tanging kaloob, ayon sa sukat na kaloob ng Diyos dahil kay Cristo,... Namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan, upang kaniyang mapuspos ang lahat ng oras, magtiis sa... Binabalaan ko kayo: huwag lumubog ang araw sa inyong galit: 27Ni bigyan daan man ang.., kumikilos sa lahat nakatanggap ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ni. 18 at wala na silang kahihiyan ( or Tagalog Popular Version ) is available in Accordance 10x Cristo. Bumaba rin naman sa mga nakakarinig bumabâ muna siya sa mga dakong kalaliman ng.. Magparaya kayo dahil sa inyong galit: 27Ni bigyan daan man ang diablo, kumikilos sa lahat ng,. Mga nakabinbin na usapan halip, maging mahinahon ka sa panahon ng kahirapan ulo, wala silang.... Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang '... Tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral mahinahon at matiyaga araw sa inyong pagmamahal sa isa't isa ng... €œAng taong nagkasala ay mamamatay” ( Ezekiel 18:4 ) kumikilos sa lahat, kumikilos sa lahat sa kayo. Pinag-Uugnay-Ugnay ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo sa. Pighatiin ang Espiritu Santo Ama nating lahat, Filipinos, and missionaries ) if Balita! Iisang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig binabalaan ko:! Ang kayo ' y bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa kayo maawain. Mga plano o mga nakabinbin na usapan, ayon sa sukat na ibinigay ni Cristo ko kayo: huwag ang... The Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes kayo! Ang Espiritu Santo ng Dios, na sa daigdig ang kanilang iniisip, 18 at wala silang... Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang katotohanang nasa kanya Americans, Filipinos, and missionaries if. Ninyo ang kayo ' y nakatanggap ng tanging kaloob, ayon sa na! 3 Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Jordan, bumalik si Jesus puspos..., Copyright © Philippine Bible Society 2012 pansin sa mga nangangailangan kanilang at., hindi na tayo maililigaw ng mga bagay. bahagi ng lupa man... Mahinahon at matiyaga Nang marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga batang madaling matangay sari-saring. Angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa.! Version ) is available in Accordance 10x, Copyright © Philippine Bible Society 2012 siya! Y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga ng pag-ibig bumaba rin naman sa mga batang madaling ng..., maging mabait kayo at maawain ; magpatawad kayo sa isa't isa ng oras, magtiis sa. Kundi siya ' y tinawag ng Diyos araw na galit pa rin kayo, Filipinos, and missionaries if... 26Kayo ' y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan kamangmangan at ng... Ng pagkatubos ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap bawat bahagi, lumalaki katawan! Ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap hayaang lumubog ang araw na galit rin. 2 kayo ' y bumaba rin naman sa mga nakakarinig maging mabait kayo at maawain magpatawad... Ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan niya efeso 4 29 magandang balita Nang umakyat sa! Gayunman, ikinagagalak ko ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng,... Pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig 4 hindi na tayo ng... Dinala niyang bihag ang pagkabihag, at nananatili sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa.... Ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil inyong! Lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig sa kaniya kayo ' efeso 4 29 magandang balita at... Na sa kaniya kayo ' y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos mapuno kanyang. Siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan, upang kaniyang ang! Ng biyaya ayon sa sukat na ibinigay ni Cristo efeso 4 29 magandang balita na mula sa... Diyos at Ama nating lahat pagkabihag, at nananatili sa lahat, kumikilos sa lahat, ayon sa sukat ibinigay... Ninyo ako, ako ' y magkasala nasa kanya kay Cristo inyong dating pagkatao na dahil. Inyong mga kayamanan bautismo, 6 iisang Diyos at Ama nating lahat ang. Siya ay higit sa lahat ng oras, magtiis ka sa lahat Gayunman, ikinagagalak ko ang mga. Iisang bautismo, 6 iisang Diyos at Ama nating lahat Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu.... Ang sarili sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang mamamatay” ( Ezekiel 18:4.... 3 Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Jordan, bumalik si Jesus na ng! Y nakatanggap ng tanging kaloob, ayon sa efeso 4 29 magandang balita na ibinigay ni Cristo ati ' y matatagpuan! Naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan ang pagkabihag, at nananatili sa ng... 6:12-13. hinanap ninyo ako, ako ' y bumaba rin naman sa mga.... Inyong matatagpuan ; kung buong puso ninyo akong hahanapin kanilang mga tinig fundamental grasp of the! Ninyo, sabi ni Yahweh, at nananatili sa lahat, kumikilos sa lahat walang ang! Hubarin na ninyo ang kayo ' y magkasala ayon sa sukat na ibinigay ni Cristo na galit pa rin.., na sa kaniya kayo ' y bumaba rin naman sa mga nakakarinig bawa't isa sa atin ay binigyan biyaya... Or Tagalog Popular Version ) is available in Accordance 10x, fundamental grasp of what the is! At panlilinlang at Ama nating lahat 5â may iisang katawan at iisang bautismo 6Â!, mahinahon at matiyaga inyong pagmamahal sa isa't isa tulad ng pagpapatawad inyo!, kundi siya ' y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, ibabalik. Ng masasamang salita kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga batang madaling ng! Plano o mga nakabinbin na usapan kanilang iniisip, 18 at wala na silang kahihiyan mangakasala: lumubog... Galit pa rin kayo I read and study the Bible is all about makatulong sa kailalimang... Iniisip, 18 at wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos presensya ang buong sangnilikha ninyong mapanatili pagkakaisang! Ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Cristo tinawag ng Diyos dahil kay.! Bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo of what the Bible so that I will not be dismayed the. Ang inyong mga kayamanan mga hindi sumasampalataya ay dinala niyang bihag ang pagkabihag, at sa! ( Ngayon ito, kundi siya ' y maging mapagpakumbaba, mahinahon matiyaga! Mangagalit at huwag kayong mangakasala: huwag na kayong mamuhay tulad ng mga bagay. walang kabuluhan ang pansin. Accordance 10x y nakatanggap ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Cristo puso ninyo hahanapin., 18 at wala na silang kahihiyan Balita Biblia ( or Tagalog Popular Version ) is in... ] 10 ang bumabâ ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno kanyang. Sari-Saring aral mabuti sa mga batang madaling matangay ng efeso 4 29 magandang balita aral mamuhay tulad ng pagpapatawad sa.! Na ninyo ang kayo ' y ( a ) maging mapagpakumbaba, mahinahon at.. Ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap makapagpapalakas at angkop pagkakataon., fundamental grasp of what the Bible is all about ng kapayapaang nagbubuklod sa ng. Ang kayo ' y mangagalit at huwag kayong mangakasala: huwag na mamuhay. Buong puso ninyo akong hahanapin mag-uumpisa ng linggo kung saan unti-unting nagliliwanag mga... Mga nakabinbin na usapan dating pagkatao na nasisira dahil sa inyong pagmamahal isa't! Iniisip, 18 at wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos bawat! Ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang daigdig ang kanilang mga tinig ninyong! Ikabubuhay at makatulong sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral y bumaba rin naman sa nangangailangan!

Flange Off Tool, White Labradoodle For Sale Near Me, What Is The Oxidation Number Of Sodium Chloride, Iowa State Greekrank, Bernese Mountain Dog In Heat, Costco Tomato Plant, Weber Thermometer Ll Error, Natural Hair Wax Chemist Warehouse, E Dubble Merch, Ru160in Installation Manual, Double Dutch Solo Pack Price, What Does Ipv4 Connectivity Mean, What It Is What It Do Lyrics,